Statement van de VVD

Statement van de VVD voorgelezen door de fractievoorzitter bij aanvang van de Algemene Beschouwingen. 

Gemeente Renswoude heeft financieel gezien de wind weer in de zeilen. Waar jaren geleden de vooruitzichten nog ronduit somber en bezuiningen onvermijdelijk waren, is er nu een stabiele meerjarenbegroting waardoor er weer lucht is voor ontwikkelingen.

Het licht voor de nieuwe Borgwal school staat op groen, het ontwikkel- en bouwtempo plan Beekweide is weer opgeschroefd en Bouwdeel 5 van het Dorpshart is in volle gang. Voor deze zaken heeft VVD Renswoude zich altijd hard gemaakt en daar zijn we dan ook erg blij mee.

Echter, daar staat tegenover dat Renswoude tijdens de bezuinigingen jaren achtereen forse meevallers heeft gehad op de jaarrekeningen. Enerzijds mooi, want dat is gunstig voor het oppoetsen van de reserves en dat was hard nodig. Anderzijds kun je je afvragen of er niet structureel te conservatief begroot wordt en aansluitend of bezuinigingen terecht zijn doorgevoerd.

De VVD is vanaf het eerste moment tegen de 30% bezuinigen op de subsidies van de verenigingen geweest. Met de mooie cijfers van nu en de grote meevallers van de afgelopen jaren, vraagt de VVD zich af of daar niet te fors op is bezuinigd. De VVD zal dan ook met een amendement komen om de bezuiningen op de subsidies van de verenigingen weer terug te draaien.

Op het gebied van nieuwbouw gebeurt er veel in Renswoude en dat is goed. Jarenlang is dit anders geweest. De VVD benadruktdat de verschillende bouwprojecten elkaar niet in de weg moeten zitten. Realiseer eerst Beekweide en Doest voordat er met de Taets wordt begonnen. Over de verdere invulling van het Dorpshart roept de VVD op om met alle betrokken partijen constructief in gesprek te gaan.

De VVD-fractie is blij dat woningbedrijf Renswoude positieve cijfers laat zien voor de toekomst. Wij pleiten voor een degelijke visie op de toekomstige woningbouw- en bedrijventerreinlocaties: kijk ver vooruit en gooi geen zaken op slot met plannen die op een andere manier opgelost kunnen worden.

In de afgelopen periode is veel onrust geweest over de mogelijke vestiging van een kerk op de Hokhorst. Omwonenden, raads- en commissieleden en eigenlijk het hele dorp zijn in rep en roer, met name over het ‘verrassingselement’. De VVD is van mening dat transparantie en (vroeg)tijdige informatieverstrekking van grootbelang zijn voor het vertrouwen van de Renswoudse bevolking, in wiens dienst immers besluiten genomen dienen te worden.

De VVD hecht veel waarde aan hoe burgers ervaren dat ons mooie kasteeldorp wordt bestuurd. Wij roepen het college op om in de plannen ook ambities en beleidsindicatoren op te nemen om de tevredenheid van burgers en ondernemers te peilen, en hier vervolgens gericht mee aan de slag te gaan.

Tenslotte heeft de VVD er alle vertrouwen in dat de verplichtingen in het sociaal domein goed opgepakt zijn en (zullen) worden.